Česká knižnice – novinky

Vysvětlivky
U - uspořádání, E - ediční příprava, K - komentář

Emil Juliš: Básně (E a K Michal Kosák, 540 stran). Doporučená cena 369 Kč
Svazek soustřeďuje básnické dílo Emila Juliše (1920-2006) z období do roku 1971. Jeho jádrem je především tvorba experimentální - sbírka Pohledná poezie obsahuje z většiny poezii vizuální, sbírky Progresivní nepohoda, Krajina her, Vědomí možností a Nová země představují zase Julišův originální přínos poezii ovládané principem systémově řízeného textu. I tato básníkova experimentální tvorba však pracovala vždy také se složkou významovou a zahrnuje také poezii takříkajíc zcela tradiční. Ta má největší prostor ve sbírce Pod kroky dýmů. Čtenář dostává v přítomném svazku do ruky kompletní soubor básnické tvorby Emila Juliše publikované v letech 1956-1971.

Jaroslav Durych: Bloudění (E a K Jan Linka a Martin Valášek, 840 stran). Doporučená cena 499 Kč
Bloudění je vrcholné románové dílo Jaroslava Durycha (1886-1962), oslavované i kontroverzní osobnosti české literatury. Jako nesmiřitelně konzervativní katolík byl Durych oponentem liberální demokracie a ve svém díle se často vracel k baroku. Kniha s podtitulem "větší valdštejnská trilogie", poprvé vydaná v roce 1929, se přes svou proslulost dosud nedočkala spolehlivého kritického vydání. Novou edici pro Českou knižnici připravoval několik let tým, který se podílel i na vydání Durychových Služebníků neužitečných (1996). Svazek obsahuje všechny tři díly Durychova románu a podrobné komentáře včetně různočtení výrazných změn v průběhu prvního až šestého vydání.

Karel Hynek Mácha: Básně (U a K Miroslav Červenka, E Marta Soukupová, úprava reedice Markéta Selucká, 364 stran). Doporučená cena 329 Kč
Svazek básní Karla Hynka Máchy, romantického básníka národního obrození, vychází v České knižnici potřetí. Reedice zachovává koncepci předchozích vydání (1997, 2002), a to představit Máchovo básnické dílo v plné šíři i vývojovém zrání, a dát tak dnešnímu čtenáři možnost vhlédnout do nitra osobnosti, v níž se sváří zoufalství s nadějí, okouzlení krásou s pocity zmaru. S výjimkou dramatických zlomků svazek obsahuje všechny dochované autorovy básnické texty v čele s Májem. Knihu uspořádal a komentoval Miroslav Červenka, edičně připravila a pasáž o jazykové a pravopisné úpravě napsala Marta Soukupová, současné vydání aktualizovala Markéta Selucká.

Božena Benešová: Prózy (E a K Zuzana Jürgens a Marie Havránková, 360 stran). Doporučená cena 329 Kč
Božena Benešová (1873-1936) patřila v mládí k okruhu Růženy Svobodové a F. X. Šaldy, ale její práce nešly ve stopách secesně novoromantických děl Svobodové. Od počátku tíhla k hutnému, věcnému výrazu a promyšlené stavebnosti. Z jejího odkazu přináší ČK výbor obsahující dvě knihy povídek z prvního období autorčiny tvorby Nedobytá vítězství (1910) a Myšky (1916). Jejich hrdinky, mladé a vnímavé dívky, se v maloměstském prostředí bouří proti pokrytectví a vyrovnávají se s konzervativními dobovými konvencemi. Tato díla doplňuje nejznámější autorčina próza Don Pablo, don Pedro a Věra Lukášová (1936), kde se střetává opravdovost a naivita dětského světa s pragmatickým světem dospělých.

Bohumil Hrabal: Povídky, črty a hovory (E Marie Havránková, K Milan Jankovič, 400 stran). Doporučená cena 329 Kč
Dílo Bohumila Hrabala se stalo velkou inspirací pro několik generací autorů, námětem pro dramatiky a filmaře i výzvou pro literární historiky. Přední znalec Hrabalova díla Milan Jankovič vybral pro Českou knižnici soubor kratších prací z celého rozsahu jeho prozaické tvorby od počátku 50. let až po 90. léta. Těžiště svazku však spočívá na povídkách a črtách z 50. a 60. let. Téměř půlstoletí po proslulém Automatu Svět (1966) tak vznikl další významově orientující výbor z Hrabala přinášející jeho živé a hodnotné kratší texty. Svazek je opatřen komentářem Milana Jankoviče, edičně jej připravila Marie Havránková. Publikace vychází ve spolupráci s Mladou Frontou.

Antonín Sova: Básně (E a K Václav Vaněk, 616 stran). Doporučená cena 369 Kč
Antonín Sova patří k prominentním a ve své době nejčtenějším básníkům modernismu přelomu 19. a 20. století. Na rozdíl od Březiny se však dosud nedočkal souborného kritického vydání svého díla. Česká knižnice tuto mezeru alespoň zčásti zaplňuje vydáním pětice vrcholných autorových básnických knih: Z mého kraje, Zlomená duše, Vybouřené smutky, Ještě jednou se vrátíme. a Lyrika lásky a života. Básně, které je tvoří, klenou oblouk od realismu a impresionismu k symbolismu; tematicky sahají od přírodní lyriky k reflexím, vizím, poezii sociálních protestů a hořké intimní lyrice.

Milota Zdirad Polák: Vznešenost přírody / Cesta do Itálie (E Robert Ibrahim, Alexandr Stich a Markéta Selucká, K Robert Ibrahim a Zdeněk Hrbata, 580 stran). Doporučená cena 369 Kč
V rámci obrozenské literatury představuje popisná báseň Vznešenost přírody významný pokus o náročnou poezii srovnatelnou s vrcholnými díly dobové evropské literatury. Průbojná skladba dnešního čtenáře zaujme především svým jazykovým novátorstvím a odvahou experimentovat. Cestopisná próza Cesta do Itálie je inspirovaná cestou, již Polák absolvoval jako pobočník rakouského podmaršálka Františka Kollera. Ve svém žánru představuje první velké dílo obrozenské prózy. Naše vydání vychází z textu, který připravil na konci 70. let pro Odeon Alexandr Stich a který revidovala Markéta Selucká.

Konstantin Biebl: Básně (E a K Jiří Holý, 432 stran). Doporučená cena 329 Kč
Svazek obsahuje kompletní Bieblovy básnické knihy Věrný hlas, Zlom, Zloděj z Bagdadu, Zlatými řetězy, S lodí jež dováží čaj a kávu, Nový Ikaros, Nebe peklo ráj a Zrcadlo noci. Odstraní tak jednu z velkých mezer ve vydávání moderní české poezie: dosud básně Konstantina Biebla nevyšly v kritickém vydání. Jeho Dílo, vydávané v padesátých letech, bylo poznamenáno autocenzurou a cenzurou. Následovaly jen antologie, připravované na různé ediční úrovni. Přítomný svazek vychází z posledních knižních vydání za autorova života před vznikem zmíněného Díla. V rozsáhlém komentáři srovnává Jiří Holý dochované rukopisy, časopisecké a novinové otisky a varianty knižních vydání jednotlivých básní.

Jan Amos Komenský: Labyrint světa a ráj srdce (E Jaroslav Kolár a Markéta Selucká, K Tomáš Havelka a Jaroslav Kolár, 256 stran). Doporučená cena 299 Kč
Česká knižnice uvádí reedici jednoho z nejslavnějších děl české literatury Labyrint světa a ráj srdce. Komenského alegorické zobrazení marnivosti, ale i nebezpečí, nástrah, lstivosti a falše, nakonec však marnosti všeho počínání v obzorech veškerého jen světského světa, které vzniklo v roce 1623, je stále živé a aktuální. Samo částečně inspirováno triptychem Hieronyma Bosche Rajská zahrada podnítilo řadu nejen literárních ohlasů, ale i výtvarných reminiscencí. Naše edice vychází z posledního vydání za autorova života (Amsterodam 1663). Kniha obsahuje také vysvětlivky k textu a překlady dnes již neznámých či zapomenutých výrazů starší češtiny.

Karel Čapek: Tři hry. Loupežník, RUR, Bílá nemoc (E a K Jiří Holý, 288 stran). Doporučená cena 299 Kč
Česká knižnice představuje tímto svazkem Karla Čapka jako dramatika. Právě svými dramaty s utopickými a fantastickými náměty dosáhl Čapek už ve dvacátých letech 20. století evropské proslulosti. Svazek obsahuje tři vrcholná autorova dramata z různých období jeho tvorby: hořkou komedii o mládí a lásce Loupežník, proslulou hru o robotech a lidech RUR, podnícenou mimo jiné světovou válkou a následnou revoluční vlnou, a Bílou nemoc z konce třicátých let, z doby, kdy se autor angažoval na obranu demokracie proti autokratickým a fašistickým režimům. V komentáři prof. Jiří Holý analyzuje jednotlivé verze Loupežníka a RUR, sleduje genezi, recepci i aktuální smysl všech tří autorových her.

Jan Blahoslav: Čtyři menší spisy (E Mirek Čejka, K Hana Bočková, VR Jaroslav Kolár, 320 stran). Doporučená cena 299 Kč
V tomto svazku České knižnice vydáváme čtyři mravoučná a polemická díla předního představitele bratrské reformace Jana Blahoslava, která spojují erudici s múzičností a rétorickým uměním. Texty jsou opatřeny bohatým poznámkovým aparátem a propracovanými vysvětlivkami. Svazek obsahuje polemiky a traktáty: O původu a příčinách Jednoty bratrské (1547), Spis o zraku (1550), Filipika proti misomusům, to jest Corollarium additum anno 1567 d. 15. Februarii a Vitia concionatorum, to jest Vady kazatelův (1571). Součástí svazku je také literárněhistorický komentář, který umožňuje i čtenáři, jenž není podrobně obeznámen s českou literaturou 16. století, lépe porozumět vydávaným dílům.

Vítězslav Nezval: Básně III (E a K Milan Blahynka, VR Jiří Holý, 556 stran). Doporučená cena 349 Kč
Básně III jsou třetím svazkem Nezvalových básnických knih, jímž Česká knižnice uzavírá soubor jednoho z mála velkých českých básníků, který se dosud nedočkal kritického vydání. Představí tvorbu postsurrealistickou a období po roce 1945, kdy se Nezval stal autorem protežovaným komunistickým režimem. I v této době však napsal pozoruhodné básně. Svazek obsahuje: 52 hořkých balad věčného studenta Roberta Davida, sbírku Pět minut za městem (1940), kterou se Nezval vzdaluje surrealismu a přiklání se ke klasikům a lidové písni, Balady Manoně (1945), Kůň a tanečnice (připraveno k vydání 1944, vyšlo až posmrtně), Křídla (1952) a sbírku Nedokončená (posmrtně) s autobiografickým básnickým pásmem Život básníka.

Karel Jaromír Erben: Kytice / České pohádky (E a K Mojmír Otruba, úprava reedice Tomáš Stejskal, 296 stran.) Doporučená cena 299 Kč
Karel Jaromír Erben (1811-1870) se jako většina kulturních osobností českého obrození uplatnil nejen jako slovesný umělec, ale i jako vědec (folklorista, filolog, historik) a jako sběratel a vydavatel lidové slovesnosti (písně, pohádky, obyčeje). S touto mnohostrannou činností souvisí i dvě jeho nejvýznamnější literární díla, jejichž reedici přinášíme, Kytice a České pohádky. V Erbenových básních a pohádkách nevystupují reálie soudobého života, jejich posláním je vyslovit duši národa a nadosobní mravní řád.

Karel Václav Rais: Povídky (E a K Robert Adam, VR Věra Menclová, 524 stran.) Doporučená cena 349 Kč
Svazek Povídky přináší reprezentativní průřez Raisovou tvorbou, v níž je důraz kladen na prostotu vyprávění a soucitný i kritický pohled na mezilidské vztahy. Idylický obraz venkova, jak byl do té doby čtenářům předkládán, se v jeho povídkách mění. Rais své čtenáře ale nešokuje ani neohromuje; jeho hrdinové - většinou starci a děti - hodnověrně zápasí o své místo v životě. Editor Robert Adam vybral prózy, které dobou neztratily na účinnosti a dokáží oslovit i dnešního čtenáře.

Jakub Deml: Pozdrav Tasova (E a K Vladimír Binar, VR JiříHolý, 536 stran). Doporučené cena 369 Kč
Jakub Deml, jeden z největších českých spisovatelů, inspiroval nejen avantgardní poezii, ale také dílo Halasovo a Holanovo a v neposlední řadě obnaženě autobiografickou a deníkovou linii české literatury (Kolář, Hanč, Vaculík). Přítomný svazek představuje první kriticky ověřené a zasvěceně komentované vydání celku Demlových próz v takovém rozsahu, pomineme-li samizdatově vydávanou edici Dílo Jakuba Demla. Kniha obsahuje Pozdrav Tasova (1932), Můj očistec (1929), Miriam (1916), Nebe se jiskří mlékem (1923),Moji přátelé (1913), Mohyla (1926), Zapomenuté světlo (1934), Rodný kraj (1936).

Josef Svatopluk Machar: Confiteor... Zde by měly kvést růže... (E a K Bohumil Svozil, 284 stran.) Doporučená cena 299 Kč
Básnické dílo Josefa Svatopluka Machara (1864-1942), iniciátora a hlavního tvůrce manifestu České moderny, stojí u základů moderní české poezie. Česká knižnice v tomto svazku přináší Macharovu prvotinu Confiteor... (1887), která svého času způsobila skandál, jeden z nejbouřlivějších v dějinách české literatury, a soubor veršovaných příběhů Zde by měly kvést růže... (1894), portréty žen, jež se stávají obětí pokrytectví a konvenční morálky.

Novinky
Pokyny pro editory
Pokyny pro lektory
Výroční zpráva NFČK (pdf)
Ohlasy
Webmaster: redakce@kniznice.cz