Vydané svazky

Česká knižnice – vydané svazky

Vysvětlivky
U - uspořádání, E - ediční příprava, K - komentář, L - lektor, VR - vědecká redakce

2015

Emil Juliš: Básně (E a K Michal Kosák, 540 stran). Doporučená cena 369 Kč
Svazek soustřeďuje básnické dílo Emila Juliše (1920-2006) z období do roku 1971. Jeho jádrem je především tvorba experimentální - sbírka Pohledná poezie obsahuje z většiny poezii vizuální, sbírky Progresivní nepohoda, Krajina her, Vědomí možností a Nová země představují zase Julišův originální přínos poezii ovládané principem systémově řízeného textu. I tato básníkova experimentální tvorba však pracovala vždy také se složkou významovou a zahrnuje také poezii takříkajíc zcela tradiční. Ta má největší prostor ve sbírce Pod kroky dýmů. Čtenář dostává v přítomném svazku do ruky kompletní soubor básnické tvorby Emila Juliše publikované v letech 1956-1971.

Jaroslav Durych: Bloudění (E a K Jan Linka a Martin Valášek, 840 stran). Doporučená cena 499 Kč
Bloudění je vrcholné románové dílo Jaroslava Durycha (1886-1962), oslavované i kontroverzní osobnosti české literatury. Jako nesmiřitelně konzervativní katolík byl Durych oponentem liberální demokracie a ve svém díle se často vracel k baroku. Kniha s podtitulem "větší valdštejnská trilogie", poprvé vydaná v roce 1929, se přes svou proslulost dosud nedočkala spolehlivého kritického vydání. Novou edici pro Českou knižnici připravoval několik let tým, který se podílel i na vydání Durychových Služebníků neužitečných (1996). Svazek obsahuje všechny tři díly Durychova románu a podrobné komentáře včetně různočtení výrazných změn v průběhu prvního až šestého vydání.

Karel Hynek Mácha: Básně (U a K Miroslav Červenka, E Marta Soukupová, úprava reedice Markéta Selucká, 364 stran). Doporučená cena 329 Kč
Svazek básní Karla Hynka Máchy, romantického básníka národního obrození, vychází v České knižnici potřetí. Reedice zachovává koncepci předchozích vydání (1997, 2002), a to představit Máchovo básnické dílo v plné šíři i vývojovém zrání, a dát tak dnešnímu čtenáři možnost vhlédnout do nitra osobnosti, v níž se sváří zoufalství s nadějí, okouzlení krásou s pocity zmaru. S výjimkou dramatických zlomků svazek obsahuje všechny dochované autorovy básnické texty v čele s Májem. Knihu uspořádal a komentoval Miroslav Červenka, edičně připravila a pasáž o jazykové a pravopisné úpravě napsala Marta Soukupová, současné vydání aktualizovala Markéta Selucká.

Božena Benešová: Prózy (E a K Zuzana Jürgens a Marie Havránková, 360 stran). Doporučená cena 329 Kč
Božena Benešová (1873-1936) patřila v mládí k okruhu Růženy Svobodové a F. X. Šaldy, ale její práce nešly ve stopách secesně novoromantických děl Svobodové. Od počátku tíhla k hutnému, věcnému výrazu a promyšlené stavebnosti. Z jejího odkazu přináší ČK výbor obsahující dvě knihy povídek z prvního období autorčiny tvorby Nedobytá vítězství (1910) a Myšky (1916). Jejich hrdinky, mladé a vnímavé dívky, se v maloměstském prostředí bouří proti pokrytectví a vyrovnávají se s konzervativními dobovými konvencemi. Tato díla doplňuje nejznámější autorčina próza Don Pablo, don Pedro a Věra Lukášová (1936), kde se střetává opravdovost a naivita dětského světa s pragmatickým světem dospělých.

Bohumil Hrabal: Povídky, črty a hovory (E Marie Havránková, K Milan Jankovič, 400 stran). Doporučená cena 329 Kč
Dílo Bohumila Hrabala se stalo velkou inspirací pro několik generací autorů, námětem pro dramatiky a filmaře i výzvou pro literární historiky. Přední znalec Hrabalova díla Milan Jankovič vybral pro Českou knižnici soubor kratších prací z celého rozsahu jeho prozaické tvorby od počátku 50. let až po 90. léta. Těžiště svazku však spočívá na povídkách a črtách z 50. a 60. let. Téměř půlstoletí po proslulém Automatu Svět (1966) tak vznikl další významově orientující výbor z Hrabala přinášející jeho živé a hodnotné kratší texty. Svazek je opatřen komentářem Milana Jankoviče, edičně jej připravila Marie Havránková. Publikace vychází ve spolupráci s Mladou Frontou.

2014

Antonín Sova: Básně (E a K Václav Vaněk, 616 stran). Doporučená cena 369 Kč
Antonín Sova patří k prominentním a ve své době nejčtenějším básníkům modernismu přelomu 19. a 20. století. Na rozdíl od Březiny se však dosud nedočkal souborného kritického vydání svého díla. Česká knižnice tuto mezeru alespoň zčásti zaplňuje vydáním pětice vrcholných autorových básnických knih: Z mého kraje, Zlomená duše, Vybouřené smutky, Ještě jednou se vrátíme. a Lyrika lásky a života. Básně, které je tvoří, klenou oblouk od realismu a impresionismu k symbolismu; tematicky sahají od přírodní lyriky k reflexím, vizím, poezii sociálních protestů a hořké intimní lyrice.

Milota Zdirad Polák: Vznešenost přírody / Cesta do Itálie (E Robert Ibrahim, Alexandr Stich a Markéta Selucká, K Robert Ibrahim a Zdeněk Hrbata, 580 stran). Doporučená cena 369 Kč
V rámci obrozenské literatury představuje popisná báseň Vznešenost přírody významný pokus o náročnou poezii srovnatelnou s vrcholnými díly dobové evropské literatury. Průbojná skladba dnešního čtenáře zaujme především svým jazykovým novátorstvím a odvahou experimentovat. Cestopisná próza Cesta do Itálie je inspirovaná cestou, již Polák absolvoval jako pobočník rakouského podmaršálka Františka Kollera. Ve svém žánru představuje první velké dílo obrozenské prózy. Naše vydání vychází z textu, který připravil na konci 70. let pro Odeon Alexandr Stich a který revidovala Markéta Selucká.

Konstantin Biebl: Básně (E a K Jiří Holý, 432 stran). Doporučená cena 329 Kč
Svazek obsahuje kompletní Bieblovy básnické knihy Věrný hlas, Zlom, Zloděj z Bagdadu, Zlatými řetězy, S lodí jež dováží čaj a kávu, Nový Ikaros, Nebe peklo ráj a Zrcadlo noci. Odstraní tak jednu z velkých mezer ve vydávání moderní české poezie: dosud básně Konstantina Biebla nevyšly v kritickém vydání. Jeho Dílo, vydávané v padesátých letech, bylo poznamenáno autocenzurou a cenzurou. Následovaly jen antologie, připravované na různé ediční úrovni. Přítomný svazek vychází z posledních knižních vydání za autorova života před vznikem zmíněného Díla. V rozsáhlém komentáři srovnává Jiří Holý dochované rukopisy, časopisecké a novinové otisky a varianty knižních vydání jednotlivých básní.

Jan Amos Komenský: Labyrint světa a ráj srdce (E Jaroslav Kolár a Markéta Selucká, K Tomáš Havelka a Jaroslav Kolár, 256 stran). Doporučená cena 299 Kč
Česká knižnice uvádí reedici jednoho z nejslavnějších děl české literatury Labyrint světa a ráj srdce. Komenského alegorické zobrazení marnivosti, ale i nebezpečí, nástrah, lstivosti a falše, nakonec však marnosti všeho počínání v obzorech veškerého jen světského světa, které vzniklo v roce 1623, je stále živé a aktuální. Samo částečně inspirováno triptychem Hieronyma Bosche Rajská zahrada podnítilo řadu nejen literárních ohlasů, ale i výtvarných reminiscencí. Naše edice vychází z posledního vydání za autorova života (Amsterodam 1663). Kniha obsahuje také vysvětlivky k textu a překlady dnes již neznámých či zapomenutých výrazů starší češtiny.

Karel Čapek: Tři hry. Loupežník, RUR, Bílá nemoc (E a K Jiří Holý, 288 stran). Doporučená cena 299 Kč
Česká knižnice představuje tímto svazkem Karla Čapka jako dramatika. Právě svými dramaty s utopickými a fantastickými náměty dosáhl Čapek už ve dvacátých letech 20. století evropské proslulosti. Svazek obsahuje tři vrcholná autorova dramata z různých období jeho tvorby: hořkou komedii o mládí a lásce Loupežník, proslulou hru o robotech a lidech RUR, podnícenou mimo jiné světovou válkou a následnou revoluční vlnou, a Bílou nemoc z konce třicátých let, z doby, kdy se autor angažoval na obranu demokracie proti autokratickým a fašistickým režimům. V komentáři prof. Jiří Holý analyzuje jednotlivé verze Loupežníka a RUR, sleduje genezi, recepci i aktuální smysl všech tří autorových her.

2013

Jan Blahoslav: Čtyři menší spisy (E Mirek Čejka, K Hana Bočková, VR Jaroslav Kolár, 320 stran). Doporučená cena 299 Kč
V tomto svazku České knižnice vydáváme čtyři mravoučná a polemická díla předního představitele bratrské reformace Jana Blahoslava, která spojují erudici s múzičností a rétorickým uměním. Texty jsou opatřeny bohatým poznámkovým aparátem a propracovanými vysvětlivkami. Svazek obsahuje polemiky a traktáty: O původu a příčinách Jednoty bratrské (1547), Spis o zraku (1550), Filipika proti misomusům, to jest Corollarium additum anno 1567 d. 15. Februarii a Vitia concionatorum, to jest Vady kazatelův (1571). Součástí svazku je také literárněhistorický komentář, který umožňuje i čtenáři, jenž není podrobně obeznámen s českou literaturou 16. století, lépe porozumět vydávaným dílům.

Vítězslav Nezval: Básně III (E a K Milan Blahynka, VR Jiří Holý, 556 stran). Doporučená cena 349 Kč
Básně III jsou třetím svazkem Nezvalových básnických knih, jímž Česká knižnice uzavírá soubor jednoho z mála velkých českých básníků, který se dosud nedočkal kritického vydání. Představí tvorbu postsurrealistickou a období po roce 1945, kdy se Nezval stal autorem protežovaným komunistickým režimem. I v této době však napsal pozoruhodné básně. Svazek obsahuje: 52 hořkých balad věčného studenta Roberta Davida, sbírku Pět minut za městem (1940), kterou se Nezval vzdaluje surrealismu a přiklání se ke klasikům a lidové písni, Balady Manoně (1945), Kůň a tanečnice (připraveno k vydání 1944, vyšlo až posmrtně), Křídla (1952) a sbírku Nedokončená (posmrtně) s autobiografickým básnickým pásmem Život básníka.

Karel Jaromír Erben: Kytice / České pohádky (E a K Mojmír Otruba, úprava reedice Tomáš Stejskal, 296 stran.) Doporučená cena 299 Kč
Karel Jaromír Erben (1811-1870) se jako většina kulturních osobností českého obrození uplatnil nejen jako slovesný umělec, ale i jako vědec (folklorista, filolog, historik) a jako sběratel a vydavatel lidové slovesnosti (písně, pohádky, obyčeje). S touto mnohostrannou činností souvisí i dvě jeho nejvýznamnější literární díla, jejichž reedici přinášíme, Kytice a České pohádky. V Erbenových básních a pohádkách nevystupují reálie soudobého života, jejich posláním je vyslovit duši národa a nadosobní mravní řád.

Karel Václav Rais: Povídky (E a K Robert Adam, VR Věra Menclová, 524 stran.) Doporučená cena 349 Kč
Svazek Povídky přináší reprezentativní průřez Raisovou tvorbou, v níž je důraz kladen na prostotu vyprávění a soucitný i kritický pohled na mezilidské vztahy. Idylický obraz venkova, jak byl do té doby čtenářům předkládán, se v jeho povídkách mění. Rais své čtenáře ale nešokuje ani neohromuje; jeho hrdinové - většinou starci a děti - hodnověrně zápasí o své místo v životě. Editor Robert Adam vybral prózy, které dobou neztratily na účinnosti a dokáží oslovit i dnešního čtenáře.

Jakub Deml: Pozdrav Tasova (E a K Vladimír Binar, VR JiříHolý, 536 stran). Doporučené cena 369 Kč
Jakub Deml, jeden z největších českých spisovatelů, inspiroval nejen avantgardní poezii, ale také dílo Halasovo a Holanovo a v neposlední řadě obnaženě autobiografickou a deníkovou linii české literatury (Kolář, Hanč, Vaculík). Přítomný svazek představuje první kriticky ověřené a zasvěceně komentované vydání celku Demlových próz v takovém rozsahu, pomineme-li samizdatově vydávanou edici Dílo Jakuba Demla. Kniha obsahuje Pozdrav Tasova (1932), Můj očistec (1929), Miriam (1916), Nebe se jiskří mlékem (1923),Moji přátelé (1913), Mohyla (1926), Zapomenuté světlo (1934), Rodný kraj (1936).

2012

Josef Svatopluk Machar: Confiteor... Zde by měly kvést růže... (E a K Bohumil Svozil, 284 stran.) Doporučená cena 299 Kč
Básnické dílo Josefa Svatopluka Machara (1864-1942), iniciátora a hlavního tvůrce manifestu České moderny, stojí u základů moderní české poezie. Česká knižnice v tomto svazku přináší Macharovu prvotinu Confiteor... (1887), která svého času způsobila skandál, jeden z nejbouřlivějších v dějinách české literatury, a soubor veršovaných příběhů Zde by měly kvést růže... (1894), portréty žen, jež se stávají obětí pokrytectví a konvenční morálky.

Vítězslav Nezval: Básně II (E a K Milan Blahynka, VR Jiří Holý. 488 stran.) Doporučená cena 349 Kč
Česká knižnice představuje básnické dílo shrnující Nezvalovu tvorbu v období surrealismu. V knihách Žena v množném čísle, Praha s prsty deště (obě 1936) a Absolutní hrobař (1937) se básník vzdává hravé radostnosti poetismu, ale základem jeho tvůrčího gesta zůstává imaginace, smyslová obraznost, která se projevuje například v bohatých litanických asociacích.

Jan Neruda: Arabesky / Povídky malostranské (E Václav Vaněk, K Marie Mravcová a Václav Vaněk, VR Zdeňka Nováková, 512 stran). Doporučená cena 349 Kč
Nerudovy povídky patří po právu k nejčtenějším a nejvydávanějším dílům české literatury vůbec, tato edice vychází z prvního vydání obou knih. Jestliže v raných Arabeskách (1864) jsou v popředí psychologické a sociální portréty postav vyděděnců, zobrazených s pochopením a soucitem, v pozdějších Povídkách malostranských (1878) se střídají polohy komické, idylické a tragické a Neruda ke čtenáři promlouvá jako zapisovatel, ironický a satirický komentátor osudů.

Marie Pujmanová: Pod křídly / Pacientka doktora Hegla / Předtucha (E a K Marie a Emil Lukešovi, VR Věra Menclová, 360 stran.) Doporučená cena 299 Kč
Pujmanová bývá spojována zejména se socialistickým realismem, tento svazek však přináší díla, v nichž se soustředila k nitru svých hrdinů, v nichž dokazuje výjimečné umění jemné psychologické analýzy. V prvotině Pod křídly se inspirovala harmonickým prostředím babiččina patriarchálního domu. V románu Pacientka doktora Hegla využila a přehodnotila některé motivy dívčí četby. Novela Předtucha líčí první milostné probuzení a zrání.

2011

Alois a Vilém Mrštíkové: Rok na vsi. (E Vlastimil Válek, K Vlastimil Válek a Jaroslava Janáčková, 1. sv. 488 stran, 2. sv. 504 stran.) Doporučená cena za oba svazky 649 Kč
Klasické dílo české prózy z prostředí slovácké vesnice, které poprvé vyšlo v letech 1903-1904. Zachycuje zvyky a reálie jihomoravského venkova a mentalitu jeho obyvatel na konci 19. století, ale také rozklad tradičního venkovského společenství a konzervativních hodnot. Vyprávění se odehrává v cyklu přírodního roku počínajícího setbou a vrcholícího sklizní.

Petr Chelčický: Síť víry. (E a K Jaroslav Boubín, VR Hana Bočková, 416 stran.) Doporučená cena 349 Kč
Petr Chelčický byl spolu s Janem Husem nejvýraznějším představitelem husitského myšlení. Ve svém nejznámějším traktátu Síť víry ostře kritizuje existující podobu společnosti a formuluje svou náročnou představu opravdu křesťanského života. Svým ideálem dělné pospolitosti lidí, založené na křesťanské rovnosti všech, zanechal výraznou stopu v české i světové kultuře ještě i v 19. a 20. století (L. N. Tolstoj, T. G. Masaryk).

Středověké legendy o českých světcích (E a K Jaroslav Kolár a Markéta Selucká, 264 stran.) Doporučená cena 299 Kč
Druhé, aktualizované vydání. Svazek Středověké legendy o českých světcích se vrací do raného a vrcholného středověku k počátkům vzdělanosti a písemnictví v našich zemích. Přináší legendy o věrozvěstech Konstantinu a Metoději, nejstarší české světici Ludmile, českých patronech Václavovi, Vojtěchovi a Prokopovi a nedávno kanonizované Anežce Přemyslovně.

Vítězslav Nezval: Básně I. (E a K Milan Blahynka, VR Jiří Holý, 488 stran.) Doporučená cena 349 Kč
Jeden z největších českých básníků Vítězslav Nezval se dosud nedočkal kritického vydání. Česká knižnice nyní přináší třísvazkový soubor, který shromáždí vrcholné autorovy sbírky v necenzurovaném znění a s bohatým poznámkovým aparátem. První svazek obsahuje Nezvalovy básnické knihy z období poetismu: Most, Pantomima, Básně na pohlednice, Nápisy na hroby, Diabolo, Blíženci, Židovský hřbitov, Básně noci, Signál času, Pět prstů.

2010

Rukopisy Královédvorský a Zelenohorský (E a K Dalibor Dobiáš, VR Václav Vaněk, 324 stran.) Doporučená cena 299 Kč
Nové komentované vydání domnělých staročeských veršovaných památek z doby národního obrození. Obě díla, na nichž dnes už neceníme "starobylost", ale krásu básnického jazyka, uvádíme v klasickém převodu Kamila Bednáře, v transkripci původního nálezu a v prvním novočeském překladu, který pořídil Václav Hanka. Komentář rekapituluje spory o RKZ a představuje je jako svérázná umělecká díla.

František Hrubín: Básně. (E a K Iva Málková, VR Vladimír Justl a Jiří Holý, 440 stran.) Doporučená cena 329 Kč
Svazek přináší jedenáct básnických knih Františka Hrubína (1910-1971) od jeho prvních sbírek Zpíváno z dálky, Krásná po chudobě a Země o polednách, přes spirituální Včelí plást, ke knihám Jobova noc a Hirošima, až k pozdním dílům Proměna, Romance pro křídlovku, Až do konce lásky, Černá denice a Lešanské jesličky. Poprvé od autorovy smrti čtenáři dostávají do rukou soubor vrcholných děl klasika české poezie.

Josef Jedlička: Kde život náš je v půli se svou poutí. Krev není voda. (E Emil a Marie Lukešovi, VR Jiří Holý, 600 stran.) Doporučená cena 399 Kč
Svazek obsahuje obě prózy Josefa Jedličky (1927-1990), stále nedoceněné osobnosti české poválečné literatury a esejistiky. První z těchto děl se vyrovnává s obdobím padesátých let dvacátého století. Druhá, Krev není voda, je rozsáhlou kronikou autorova rodu. Jde o prvé kriticky ověřené vydání obou knih, editoři přihlíželi k autorovým rukopisům a opravili řadu nepřesností dosavadních vydání.

Marie Majerová: Přehrada. (E Jiří Holý, K Marie Mravcová, 320 stran.) Doporučená cena 299 Kč.
Marie Majerová (1882-1967) je známá jako autorka příběhů se sociální tematikou a prozaička ženských i dívčích osudů. V románu Přehrada (1932), který dnes vnímáme jako vrchol jejího díla, se inspirovala avantgardními vypravěčskými postupy. Zachytila Prahu budoucnosti jako velkoměsto s pestrou směsicí obyvatel, prostorů i tvarů a revoluci nejen jako mocenský převrat, ale i jako hru. Naše vydání pomíjí autorčiny autocenzurní zásahy po roce 1948 a vrací se k původnímu textu 1. vydání.

2009

Julius Zeyer: Vyšehrad. Troje paměti Víta Choráze. (E Tereza Riedlbauchová a Alexandr Stich, K Tereza Riedelbauchová, VR Zdeňka Nováková, 312 stran) Doporučená cena 289 Kč.
Julius Zeyer (1841 -1901) patří k nejvýraznějším autorům lumírovské generace. Z jeho veršované epiky představujeme dvě díla, zastupující počátky i závěr básníkovy tvorby a zároveň polohu výpravně epickou i intimní. Vyšehrad tvoří cyklus pěti básní: Libuše, Zelený vítěz, Vlasta, Ctirad, Lumír. Intimní polohu reprezentuje autorovo pozdní dílo Troje paměti Víta Choráze.

Zikmund Winter: Povídky. Krátký jeho svět, Proti pánům, Vojačka, Peklo, Panečnice. (E a K Věra Brožová, VR Robert Adam, 412 stran.) Doporučená cena 299 Kč
Zikmund Winter (1846 -1912) proslul jako znalec všedního života českých měst 16. a počátku 17. století. Podrobné studium archivních pramenů zužitkoval i ve svých zralých novelistických povídkách. Náš výbor představuje pět z nich: Krátký jeho svět, Proti pánům, Vojačka, Peklo a Panečnice.

Vavřinec Leandr Rvačovský: Massopust. (E Dušan Šlosar, K Jaroslav Kolár a Dušan Šlosar, 576 stran.) Doporučená cena 369 Kč.
Mravoučná satira autora 16. století, jež líčí personifikovanou postavu Masopusta a jeho dvanáct synů, kteří ztělesňují lidské neřesti. Kniha vychází znovu po více než čtyřech staletích. Poprvé byla vydána 1580 v proslulé tiskárně Jiřího Melantricha z Aventina a většinu jejích originálních dřevořezů reprodukuje i naše vydání.

2008

Jaroslav Hašek: Moje zpověď a jiné povídky. (U a K Milan Jankovič, E Marie Havránková, 440 stran.) Doporučená cena 349 Kč.
Výbor nejlepších povídek klasika české humoristické literatury, které uspořádal a komentuje znalec autorova díla Milan Jankovič. Obsahuje i slavné prózy "bugulmského cyklu", kde Hašek groteskně líčí své působení komisaře v Rudé armádě.

Karel Hynek Mácha: Prózy. (U Zdeněk Hrbata a Martin Procházka, K Zdeněk Hrbata, Martin Procházka a Michal Charypar, 480 stran.) Doporučená cena 399 Kč
Soubor próz největší osobnosti českého romantismu včetně proslulého šifrovaného deníku z roku 1935. Je opatřen rozsáhlým komentářem, který informuje o nových poznatcích máchovského bádání.

2007

Josef Kainar: Básně. (E a K Petr Šrámek, 336 stran), doporučená cena 225 Kč
Soubor čtyř básnických knih jednoho z nejvýraznějších českých básníků 20. století. Obsahuje sbírky Osudy, Nové mýty, Lazar a píseň, Moje blues. Doplněno komentářem, který sleduje i vývojové proměny textů Kainarových básní.

Zdeněk Němeček: New York zamlženo. (E Milan David, K Vladimír Papoušek), 436 stran, doporučená cena 277 Kč
Slavný román Zdeňka Němečka (1894-1957), diplomata a spisovatele, který odešel po únoru 1948 do exilu. Autenticky líčí osudy českých emigrantů ve Spojených státech na konci 19. a na začátku 20. století. Knihu, která poprvé vyšla 1932, vydáváme s komentářem znalce Němečkova díla Vladimíra Papouška.

Oldřich Prefát z Vlkanova: Cesta z Prahy do Benátek a odtud potom po moři až do Palestiny (E a K Hana Bočková), 548 stran, doporučená cena 330 Kč
Cestopis z poloviny 16. století vypráví o dobrodružném putování pražského měšťana do Svaté země. Kniha je doplněna dobovými ilustracemi.

Bernard Bolzano: Exhorty. (Vybral a přeložil dr. Jaromír Loužil), 374 stran, 263 Kč
Výběr kázání významného filozofa a matematika 19. století, kněze Bernarda Bolzana vychází po mnoha desetiletích a přináší většinu nových, do češtiny dosud nepřeložených textů. Bolzano se v nich projevuje jako moderní myslitel, svobodomyslný duch, kterého zajímal současný život i nadčasové problémy.

Vilém Závada: Básně. Panychida, Siréna, Cesta pěšky, Hradní věž, Na prahu. (E a K Iva Málková), 456 stran, doporučená cena 263 Kč
Z díla básníka Viléma Závada (1905-1982) představuje Česká knižnice první čtyři sbírky z dvacátých a třicátých let 20. století, v nichž přichází ke slovu autorova těžkomyslnost, tragický pocit života, barokní obraznost, ale také rodný ostravský kraj jako zdroj nadosobní jistoty. K této poetice se Závada vrátil v pozdní sbírce Na prahu (1970), v níž ožívá dramatičnost, expresivnost a tragičnost jeho poezie.

Jakub Arbes: Romaneta. Svatý Xaverius, Sivooký démon, Zázračná madona, Ukřižovaná, Newtonův mozek. (U a K Jaroslava Janáčková, E Martina Sendlerová), 680 stran, doporučená cena 345 Kč
Prozaik a novinář Jakub Arbes (1840-1914) uvedl do české literatury žánr romaneta. Jsou to na pohled záhadné, fantastické příběhy s napínavým dějem, které se posléze racionálně vysvětlí, předchůdci moderní science-fiction. Soubor pěti nejznámějších Arbesových romanet nyní představuje Česká knižnice.

2006

Jaroslav Havlíček: Neviditelný. (E Marie Havránková, K Marie Mravcová a Nella Mlsová), 560 stran, doporučená cena 345 Kč
Román mistra české psychologické prózy (1896-1943), který poprvé vyšel 1937. Zobrazuje vzestup a následující životní katastrofu ambiciózního a bezohledného hrdiny. Text je doplněn o esej autorova syna, básníka a psychologa Zbyňka Havlíčka, a část z dosud nevydané první verze díla

Josef Václav Sládek: Básně III. V zimním slunci. Písně smuteční. Za soumraku. Nové selské písně. Léthé a jiné básně (U Milan Jankovič, E Milada Chlíbcová, K Milan Jankovič) 488 stran, doporučená cena 305 Kč
Třetí svazek uzavírá třídílný soubor lumírovského básníka konce 19. století, který přináší první kriticky ověřené vydání jeho básnické tvorby v chronologickém uspořádání, doplněné zasvěceným literárněhistorickým komentářem. Ve svých závěrečných sbírkách, v nichž přibývá veršové melodičnosti, se J. V. Sládek vyrovnává se smrtí a věčností. Opírá se přitom o tradiční venkovskou představu boží spravedlnosti a země jako matky.

2005

Josef Čapek: Lelio, Pro delfína, Stín kapradiny, Kulhavý poutník (E Jana Papcunová, K Petr Mareš), 404 stran, doporučená cena 255 Kč
Čtyři vrcholné prózy spisovatele a výtvarníka Josefa Čapka (1887-1945). Lelio (1917) a Pro delfína (1923) doprovázejí avantgardní a hledačskou fázi autorovy tvorby. Baladický příběh Stín kapradiny (1931) i meditativní úvahy Kulhavý poutník (1936) kladou otázky po vině a trestu, lidském osudu i smyslu lidské existence.

Zábavné povídky raného obrození (E a K Lenka Kusáková), 444 stran, doporučená cena 275 Kč
Svazek objevuje knižně dosud nepublikované povídky autorů z první poloviny devatenáctého století, které představují kultivovanou zábavnou četbu, stylově ambiciózní, vzdálenou knížkám lidového čtení. V širokém tematickém rejstříku na sebe upozorňují především povídky historické, ale i příběhy ze současnosti. Svazek obohacuje dosavadní poznání o vývojové fázi prózy těsně před nástupem Josefa Kajetána Tyla a Boženy Němcové.

Václav Bolemír Nebeský: Básně (E a K Daniel Dobiáš), 192 stran, doporučená cena 155 Kč
Český romantický básník Václav Bolemír Nebeský (1818-1882) nebyl podobně jako jeho starší druh K. H. Mácha ve své době pochopen. Jeho rozdíravá, často hluboce pesimistická lyrika nenacházela u čtenářů odezvu a čeští oficiální vlastenci opovrhli i Nebeského alegorickou básnickou povídkou Protichůdci (1844) o dvou jezdcích, věčném židu Ahasverovi a smrtce - "morní panně", která se stala po Máchově Máji druhou ústřední byronskou skladbou českého romantismu a představuje dodnes zajímavý pokus o překonání rozervanecké výlučnosti přimknutím k nadosobním hodnotám. Svazek, který doplní další Nebeského básně, představí tvorbu této osobnosti po mnoha dlouhých desetiletích.

2004

Josef Václav Sládek: Básně II (U a K Milan Jankovič, E Milada Chlíbcová), 430 stran, doporučená cena 275 Kč
Druhý svazek třídílného souboru lumírovského básníka konce 19. století, který přináší první kriticky ověřené vydání jeho básnické tvorby v chronologickém uspořádání, doplněné zasvěceným literárněhistorickým komentářem. Obsahuje poezii lyrické meditace (Sluncem a stínem) i oslavy tradičních hodnot venkovského života (Selské písně, České písně aj.). Pod zdánlivou prostotou Sládkových veršů se skrývá neklidná bohatost a dynamika života.

Václav Řezáč: Rozhraní (E Marie Havránková, K Jiří Holý), 488 stran, doporučená cena 305 Kč
Jeden z vrcholů české psychologické prózy. Kniha vznikla v době nacistické okupace (vydána 1944) a je posledním významným dílem Václava Řezáče (1901-1956), pozdějšího autora tendenčních budovatelských románů. Hlavní hrdina, začínající spisovatel Jindřich Aust, píše román o životě dobrodružného herce a přitom hledá svou vlastní identitu a tvář. Příběhy jeho postavy i jeho samotného se pozoruhodně proplétají.

Ignát Hermann: Nedělní povídky (U a K Přemysl Rut, E Lenka Štěrbaničová), 440 stran, doporučená cena 275 Kč
Výbor z díla mistra povídkové drobnokresby a črty (1854-1935). Autor v něm s porozuměním, humorem i nostalgií zachytil dnes už zaniklý svět staré Prahy a jejích svérázných obyvatel.

2003

Josef Václav Sládek: Básně I (U a K Milan Jankovič, E Milada Chlíbcová), 444 stran, doporučená cena 278 Kč

Viktor Dyk: Dramata a prózy. Zmoudření dona Quijota. Veliký mág. Stud. Píseň o vrbě. Krysař (E Zina Trochová, K Jaroslav Med), 512 stran, doporučená cena 320 Kč

Karel Jaromír Erben: Kytice. České pohádky (E a K Mojmír Otruba), 328 stran, doporučená cena 205 Kč

Jiří Gruša: Dotazník (E Jana Papcunová, K Jiří Trávníček), 308 stran, doporučená cena 195 Kč

František Křelina: Amarú, syn hadí. Každý své břímě (E a K Marie Havránková), 524 stran, doporučená cena 325 Kč

Třikrát rozprávky o jednom hrdinovi. Život Ezopův. Enšpígl. Paleček (E a K Jaroslav Kolár), 250 stran, doporučená cena 160 Kč

2002

Viktor Dyk: Pět básnických knih. Milá sedmi loupežníků. Giuseppe Moro. Noci chiméry. Okno. Domy (E Zina Trochová, K Jaroslav Med), rozsah 326 stran, doporučená cena 205 Kč

Karel Hynek Mácha: Básně (U a K Miroslav Červenka, E Marta Soukopová), 384 stran, doporučená cena 240 Kč

Božena Němcová: Povídky (E Lenka Kusáková a Marta Soukopová, K Lenka Kusáková), rozsah 552 stran, doporučená cena 345 Kč

Poetistická próza. Vladislav Vančura: Dlouhý, Široký, Bystrozraký. Rozmarné léto; Karel Konrád: Robinsonáda. Rinaldino. Dinah; Jaroslav Jan Paulík: Arizona (U, E a K Jiří Holý), 618 stran, doporučená cena 386 Kč

Karel Schulz: Kámen a bolest (E Marie Havránková, K Blahoslav Dokoupil, Petr Wittlich a Tomáš Pavlíček), 798 stran, doporučená cena 495 Kč

Josef Karel Šlejhar: Co život opomíjí. Dojmy z přírody a společnosti (E Zina Komárková, K Jiří Kudrnáč), 580 stran, doporučená cena 362 Kč

2001

Alois Jirásek: Staré pověsti české (E Karel Komárek, K Jaroslava Janáčková), 384 stran, doporučená cena 240 Kč

Karel Michal: Soubor díla. Krok stranou. Bubáci pro všední den. Čest a sláva. Gypsová dáma. Rodný kraj. Knižně nepublikované texty (E a K Milena Masáková), 720 stran, doporučená cena 420,- Kč

Teréza Nováková: Úlomky žuly (E Věra Menclová, K Jaroslava Janáčková), 296 stran, doporučená cena 185 Kč

Ivan Olbracht: Nikola Šuhaj loupežník. Golet v údolí (E a K Petr Hanuška), 492 stran, doporučená cena 310 Kč

Jan Zahradníček: Knihy básní. Pokušení smrti. Návrat. Jeřáby. Žíznivé léto. Pozdravení slunci. Korouhve. Pod bičem milostným. Stará země. Svatý Václav. Rouška Veroničina. La Saletta. Znamení moci. Dům Strach. Čtyři léta (E a K Jitka Bednářová a Mojmír Trávníček), 1006 stran, doporučená cena 630 Kč

Julius Zeyer: Jan Maria Plojhar (E Zdenka Nováková, K Eva Stehlíková), 486 stran, doporučená cena 245 Kč

2000

Jan Kořínek: Staré paměti kutnohorské (E a K Alexandr Stich a Radek Lunga), 608 stran, doporučená cena 375 Kč

F. X. Šalda: Boje o zítřek (E a K Emanuel Macek a Michael Špirit), 328 stran, doporučená cena 205 Kč

Fráňa Šrámek: Modrý a rudý. Stříbrný vítr. Léto. Splav (E a K Mojmír Otruba), 600 stran, doporučená cena 375 Kč

Tři knížky lidového čtení. Meluzína, Magelona, Jenovefa (E Jaroslav Kolár, K Jaroslav Kolár a Alexandr Stich), 320 stran, doporučená cena 195 Kč

Vladislav Vančura: Amazonský proud. Pekař Jan Marhoul. Pole orná a válečná. Poslední soud (E Jarmila Víšková, K Jiří Holý), 480 stran, doporučená cena 295 Kč

Jaroslav Vrchlický: Intimní lyrika. Rok na jihu. Hořká jádra, Okna v bouři (E Milada Chlíbcová, K Jiří Kudrnáč a Miroslav Červenka), 434 strany, doporučená cena 270 Kč

1999

Karel Klostermann: Ze světa lesních samot (E a K Václav Vaněk), 288 stran, doporučená cena 183 Kč

Adam Michna z Otradovic: Básnické dílo. Texty písní 1647-1661 (E a K Mirek Čejka), 720 stran, doporučená cena 425 Kč

Božena Němcová: Babička (E Robert Adam, K Jaroslava Janáčková), 358 stran, doporučená cena 225 Kč

Pohádkové drama. Jaroslav Kvapil: Princezna Pampeliška. Julius Zeyer: Radúz a Mahulena. Alois Jirásek: Lucerna. Jiří Karásek ze Lvovic: Sen o říši krásy (E Martina Sendlerová a Jiří Kudrnáč, K Dalibor Tureček), 424 stran, doporučená cena 270 Kč

Jiří Weil: Život s hvězdou. Na střeše je Mendelssohn. Žalozpěv za 77 297 obětí (U a K Jiří Holý, E Jarmila Víšková), 522 stran, doporučená cena 325 Kč

Život svaté Kateřiny (E a K Eduard Petrů, novočeský překlad Jiří Pelán), 292 stran, doporučená cena 183 Kč

1998

Karel Čapek: Hordubal. Povětroň. Obyčejný život (E Jarmila Víšková, K Jiří Holý), 472 stran, doporučená cena 295 Kč

Jan Amos Komenský: Truchlivý I-II. Labyrint světa a ráj srdce (E a K Věra Petráčková a Jaroslav Kolár), 402 stran, doporučená cena 234 Kč

Jan Neruda: Knihy básní. Hřbitovní kvítí. Knihy veršů. Písně kosmické. Balady a romance. Prosté motivy. Zpěvy páteční (E a K Aleš Haman), 484 strany, doporučená cena 295 Kč

Josef Václav Sládek: Má Amerika. Fejetony a příhody 1871-1892 (U Jaroslava Janáčková, E Jaroslava Víšková, K Jaroslava Janáčková a Josef Opatrný), 300 stran, doporučená cena 171 Kč

Středověké legendy o českých světcích (E a K Jaroslav Kolár), 264 stran, doporučená cena 153 Kč

Josef Škvorecký: Zbabělci (E a K Michael Špirit), 520 stran, doporučená cena 325 Kč

1997

Karel Hynek Mácha: Básně (E Marta Soukopová, U a K Miroslav Červenka), 328 stran

Karel Toman: Básně (E Zina Trochová, K Miroslav Červenka), 256 stran

Novinky
Pokyny pro editory
Pokyny pro lektory
Výroční zpráva NFČK (pdf)
Ohlasy
Webmaster: redakce@kniznice.cz