O České knižnici

Česká knižnice představuje reprezentativní literární díla vzniklá v českých zemích od počátků našeho písemnictví po současnost. Dlouhodobě koncipovaná ediční řada začala vycházet v roce 1997 a dnes již přesáhla hranici sta titulů, což ji řadí k nejvýznamnějším edičním projektům české literární historie.

Česká knižnice usiluje o zpřístupňování odborně připravených, textově spolehlivých a komentovaných vydání. Jednotlivé svazky jsou výsledkem dlouhodobé práce textologů, literárních historiků, jazykovědců, historiků a dalších odborníků. Na přípravě každého titulu se podílí vědecký redaktor, který podobně jako výkonná redaktorka celé řady spolupracuje s editorem na výsledném textu. Nedílnou součástí všech svazků je komentář, který seznamuje čtenáře z řad odborné i laické veřejnosti nejen s genezí a historií textu, ale též s dobovým i pozdějším ohlasem díla a jeho zapojením do celku autorovy tvorby.

V současnosti je vydáváno pět svazků České knižnice ročně: čtyři nové, jeden reeditovaný. Každý ročník je koncipován tak, aby v něm byla vyváženě zastoupena různá historická období: starší literatura – literatura 19. století – literatura 20. století, případně literatura současná. Při reedici jsou starší svazky opravovány a aktualizovány.

Česká knižnice je obdobou zahraničních knižních řad klasických literárních děl, jako jsou Bibliothèque de la Pléiade, Library of America, Biblioteka Narodowa, Bibliothek deutscher Klassiker aj.

Od roku 2016 Českou knižnici společně vydávají Nadační fond Česká knižnice (NFČK), Ústav pro českou literaturu AV ČR (ÚČL AV ČR) a nakladatelství Host. Na vydání jednotlivých svazků každoročně přispívá Ministerstvo kultury České republiky.