Milan David

Milan David

(*1950)

Lingvista a bohemista. Zabývá se mj. výzkumem slangu, barokními texty, současným stavem českého jazyka, teorií spisovnosti a didaktikou jazyka a slohu. Vyučuje na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity.